reklamační řád

 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.biovins.cz (dále jen "Výrobek") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Prodávajícím je Marek Lorenc – Biovins.cz, Široký Důl 52
572 01, IČ: 04259386 DIČ: CZ9312023765      (dále jen "Prodávající").

 

S reklamacemi se na nás obracejte prosím co nejdříve. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit. Za vady vzniklé přepravcem neručím. Neručím za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulácí s vínem ze strany zákazníka. Vhodné podmínky pro skladování vín naleznete v sekci ,,skladování vín" http://www.biovins.cz/page/skladovani-vin-/14

Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Výrobku, které je předmětem reklamace.

Tyto reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Výjimku tvoří nákup, kdy je Kupujícím podnikatelský subjekt (uvedeno IČ a/nebo DIČ na daňovém dokladu), v tomto případě se pak reklamace plně řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

Vykazuje-li objednaný Výrobek zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání Výrobku, má Kupující právo Výrobek nepřevzít. V takovém případě bude Výrobek zaslán zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Toto odstoupení musí být učiněno Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí Výrobku Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí Výrobku od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách.

Vyřizování reklamací
Reklamaci Výrobku je možno provádět na adrese: Erbenova 659, Hlinsko v Čechách 539 01 – ovšem nutností je předchozí domluva prostřednictvím emailu (biovins@email.cz) nebo telefonicky (604699636). Pro reklamaci je nezbytně nutné předložit originál daňového dokladu.
Pro vyřizování reklamace  je možné Výrobek předat osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. 

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu provozovny Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  1. výrobek je fyzicky poškozen (poškození etikety, záklopky, korku či samotné lahve)

  2. k poškození výrobku došlo nevhodnými skladovacími podmínkami (vhodné podmínky skladování naleznete v sekci ,,skladování vín" - http://www.biovins.cz/page/skladovani-vin-/14 ) 

Závěrečná ustanovení
V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Výrobku a vady.

Tyto reklamační podmínky vstupují v platnost dnem 10. ledna 2018. Změny vyhrazeny.

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde. 

 

Beru na vědomí